ÁSZF

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az e-mailben elérhető online vásárlási és értékesítési szolgáltatásokat a Gyulai Meseház Apartman weboldalon (regisztrált és nem regisztrált igénybevevő (Vásárló).

A weboldal az internet hálózatán a https://mesehaz-apartman-gyulas.hu URL alatt érhető el.

A weboldal megtekintésével, a regisztrációval és a vásárlással a jelen ÁSZF-ben létrejövő szerződés jön létre a Eladó és a Vásárló között.

A Vásárló, mint a weboldal használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Ha egy vásárló nem fogad el semmilyen rendelkezést, akkor a weboldalon nem kérhet ajánlatot, nem foglalhat szállást.

A Vásárló személyes adatainak kezelése az Adatkezelési Tájékoztató szerint történik, amely közvetlenül a főoldalról vagy a következő linkről érhető el: https://mesehaz-apartman-gyulas.hu/aszf/

A szerződés nyelve magyar.

A Eladó rendszer automatikusan tárolja a vásárló által jóváhagyott  adatokat, elektronikus formátumot, a Vásárló később kérheti adatainak törlését. A felek tudomásul veszik hogy a regisztrált vevő  vásárlásairól harmadik fél részére információt nem nyújt.

A weboldalon történő szerződéskötés távollévők közötti, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A weboldal szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzített feltételeknek megfelelően bárki jogosult.

A szerződés a Felek között, a szolgáltatás megvásárlásával jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató weboldal rendszere azonban rögzíti a szerződéshez szükséges adatokat.. A szerződés nyelve magyar. A Szolgáltató magatartási kódex-el jelenleg nem rendelkezik.

 1. Eladó adatok

1.1. Jelen online Gyulai Meseház Apartman weboldal (a továbbiakban: webáruház) az e-kereskedő által kínált szolgáltatások webáruháza. A webáruház üzemeltetője:

         Somogyiné Bozó Andrea Pálma ev (továbbiakban: Üzemeltető vagy Eladó)

         Székhely: 5700 Gyula, Leiningen u. 39 / d.

         Nyilvántartási szám: 50915057

         Adószám: 67894723-1-24

         A kereskedelmi tevékenység gyakorlása engedélyező Hatóság neve és a nyilvántartásba vételi száma: Gyulai Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi Hatóság 1313/2018 Nyilvántartási számon.

1.2. Ügyfélszolgálat

         Cím:Somogyiné Bozó Andrea Pálma, 5700 Gyula, Leiningen u. 39 / d

         Telefon: + 36-30-2 186 401

         E-mail kapcsolat:   bozo.andrea@corvin-hotel.hu     

1.3.  Az Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlóknak előzetes tájékoztatással átadja a Weboldal felületén. Az ÁSZF a Webáruház első használata alkalmával válik hatályossá.

1.4.  Bármely Vásárló, aki nem ért egyet az ÁSZF feltételeivel,a honlapról nem  rendelhet, a rendszer nem engedi, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások megkötött szerződései (visszaigazolt megrendelések) nem érintik.

1.5.  Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a weboldalon találnak. Az árak forintban meghatározott bruttó árak, Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásnál vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A weboldalon megrendelhető szolgáltatások árainak változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő megrendelést, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

1.6. A weboldal megtévesztéséből eredő károkért az üzemeltető felelősségre nem vonható.

2.1 Fizetési módok

A termék vételárának és szállítási költségének kifizetése biztonságos online  bankkártyával történik. Banki átutalásra is van lehetőség. Banki átutalás esetén az összeg beérkezése után indul el a megrendelt és kifizetett termékek kiszállítása.

2.2. OTP SimplePay

A vásárlás véglegesítésével a vevő elfogadja, hogy a(z) Somogyiné Bozó Andrea Pálma E.V (5700 Gyula, Leiningen u. 39/d.) által a(z) https://gyulai-szallas.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

3.1  A felelősség korlátozása

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

A Vásárló felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az Eladó ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

4.1 Panaszügyintézés A panaszok bejelentése kizárólag írásban lehetséges a következő címekre:

 •          Email-ben a bozo.andrea@corvin-hotel.hu  e-mail címre,
 •          Postai úton levélben a következő címre:  Somogyiné Bozó Andrea Pálma 5700 Gyula, Leiningen u. 39/d

A Vásárló panaszát az Eladó ezen az elérhetőségein teheti meg.

. Az intézkedés határideje az email fogadásának illetve a postai levél átvételétől számított 30 nap.

A panasz jogossága vagy elutasítása esetén az Eladó  tájékoztatja a Vásárlót.

4.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik,az Eladó lakóhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 1. a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Vásárló az alábbi linken keresztül tudja megkeresni a panasszal érintett területileg illetékes hivatalt.

Területi hatóságok listája: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

 1. b) Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül:  
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 1. c) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Amennyiben az Eladó a Vásárló panaszát elutasítja, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását az Eladó és a Vásárló között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Az Eladót a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 1. d) Bírósági eljárás kezdeményezése

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény. rendelkezései szerint.

Utolsó módosítás : 2019.06.14.

Online vitarendezésre vonatkozó információk az ODR (Online Dispute Resolution Regulation) 14. cikkelyének 1. paragrafusa szerint:

Az Európai Bizottság lehetőséget biztosít a vásárlók számára, hogy az online vitarendezést egyik platformjukon rendezzék, az ODR (Online Dispute Resolution Regulation) 14. cikkelyének 1. paragrafusa szerint. A platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) olyan oldalként szolgál, ahol az ügyfelek peren kívül megegyezésre juthatnak az online vásárlásokkal és szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben.